Referencje


Pobierz załącznik Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach
29 czerwca 2018 | Kopice
Udziela się rekomendacji Firmie K-P-D Maciej Kowalski, która wykonała prace dekarsko-remontowe na rzecz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach w latach 2016-2018. Przeprowadzone prace wykonane zostały na wysokim poziomie technicznym i estetycznym zgodnie z projektem, sztuką budowlaną na zabytku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych pod numerem m 121/54.

Pobierz załącznik Kościół Św. Stanisława w Kobylinie
2018 | Kobylin
Łączna powierzchnia remontowanego pokrycia dachowego wyniosła 1370m2. Prace wykonano fachowo i solidnie. Właściciel firmy dołożył wszelkich starań aby przeprowadzić remont profesjonalnie od strony formalnej i logistycznej. Polecamy Firmę jako dobrego organizatora i wykonawcę robót dekarskich.

Pobierz załącznik Kościół Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lesznie
3 października 2018 | Leszno
Prace zostały wykonane na wysokim poziomie technicznym i estetycznym zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i wymogami przepisów dotyczących konserwacji zabytków. Podczas odbioru budynku przez terenowego konserwatora zabytków nie zostało zgłoszone żadne zastrzeżenie. Ponad to Firma K-P-D Maciej Kowalski całkowicie przeprowadziła procedurę pozyskania dofinansowania na remont ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pobierz załącznik Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tucznie
2018 | Tuczno
Prace remontowe odbyły się w latach 2017-2018 i dotyczyły dachów kośiołów w Tucznie i Zdbowie. Łączna wyremontowana powierzchnia to 1250m2. Od momentu przygotowania dokumentacji wstępnej aż po odbiór ostateczny i rozliczenie robót pracownicy i szef firmy wykazali się starannością, solidnością i terminowością, prace wykonane zostały z dużym zaangażowaniem, zgodnie z założeniami konserwatorsko-budowlanymi i sztuką budowlaną.

Pobierz załącznik Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława BM we Wrześni
listopad 2017 | Września
Roboty przebiegły terminowo zgodnie z projektem oraz wymogami sztuki budowlanej i przepisami dotyczącymi konserwacji zabytków. Firma K-P-D Maciej Kowalski jest firmą dobrze zorganizowaną, a pracownicy wykonują swoje zadania z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. obiekt wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych pod numerem 2466/A. Protokół odbioru robót podpisany został przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego konserwatora zabytków bez żadnych zastrzeżeń.

Pobierz załącznik Kościół p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Rzeczycy
2017 | Rzeczyca
Wszystkie prace zostały zakończone w terminie i w sposób należyty. Po dokonanym odbiorze pozytywnie oceniono jakość robót. Przedsiębiorstwo K-P-D Maciej Kowalski zatrudnia pracowników z długim stażem, co można było zauważyć podczas wykonywanych prac, oceniając ich jakość robót i organizację na stanowiskach pracy. Możemy zarekomendować wykonanie robót dekarskich przez K-P-D Maciej Kowalski jako solidnego partnera i kompetentnego w branży budowlanej.

Pobierz załącznik Dom Opata w Wąchocku
2017 | Wąchock
Prace zostały wykonane na wysokim poziomie technicznym i estetycznym zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i wymogami przepisów dotyczących konserwacji zabytków. Protokół odbiór robót sporządzanych przez Komisję z udziałem terenowego konserwatora zabytków podpisany został bez zastrzeżeń. Na podstawie powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego firma K-P-D Maciej Kowalski jest partnerem wiarygodnym i zasługuje na rekomendacje oraz jest godna polecenia.

Pobierz załącznik Kuria Metropolitalna w Gdańsku
25 kwietnia 2016 | Gdańsk
Kuria Metropolitalna Gdańska zaświadcza, że Firma Dekarsko-Konserwatorska K-P-D Maciej Kowalski z Sopotu wykonywała prace deksarskie, ciesielskie oraz konserwacyjne elewacji na zabytkowych obiektach sakralnych i kościelnych. Duża wiedza fachowa, profesjonalność, terminowość i staranność pozwalają polecić Firmę K-P-D Maciej Kowalski jako dobrego i godnego zaufania wykonawcę robót budowlanych i koserwatorskich.

Pobierz załącznik Sanktuarium p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Józefa w Krośnie
12 stycznia 2016 | Krosno
Firma K-P-D wywiązuje się z zadań terminowo i wykonuje prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami obowiązującymi przy obiektach zabytkowych, profesjonalnie, satysfakcjonująco i na wysokim poziomie estetycznym. Jest firmą solidną, dobrze zorganizowaną i terminowo wywiązującą się z przyjętych obowiązków i uzgodnień. Wykazała się wielką starannością o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i turystów.

Pobierz załącznik Kościół pod wezwaniem Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym
styczeń - marzec 2016 | Smętowo Graniczne
Udziela się rekomendacji Firmie K-P-D Maciej Kowalski 81-727 Sopot ul. Parkowa 39 / 1 za wykonanie robót dekarsko - remontowych na dachu kościoła pod wezwaniem Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym w okresie styczeń - marzec 2015. Firma K-P-D wywiązuje się z zadań terminowo i wykonuje prace zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami obowiązującymi przy obiektach zabytkowych, profesjonalnie, satysfakcjonująco i na wysokim poziomie estetycznym. Wykazała się wielką starannościa o bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i turystów i przechodniów. Wykonuje wszelkie czynności począwszy od przygotowania zadania poprzez proces wykonawczy, aż do końca odbioru i rozliczenia zadania.

Pobierz załącznik Bazylika Konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
czerwiec - lipiec 2015 | Gdańsk
Firma K-P-D Maciej Kowalski jest firmą solidną, dobrze zorganizowaną i wywiązującą się z przyjętych obowiązków i uzgodnień. Pracownicy wykonywali prace z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Budynek Plebanii Bazyliki Konkatedralnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowany w XIV wieku i przebudowany do XVIII jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego pod numerem 567 z dnia 30.11.1972.

Pobierz załącznik Kościół p.w. Św. Trójcy Jana Chrzciciela w Ornecie
2015 | Orneta
Prace zostały wykonane terminowo i profesjonalnie, zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami dotyczącymi konserwacji zabytków, na wysokim poziomie estetycznym. Firma K-P-D Maciej Kowalski jest firmą dobrze zorganizowaną a pracownicy wykonują swoje zadania z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. W czasie wykonywania robót obiekt sakralny był cały czas otwarty dla wiernych i odbywały się na bieżąco nabożeństwa. Protokół odbioru robót podpisano przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego konserwatora Zabytków z Olsztyna.

Pobierz załącznik Kościół p.w. Św. Barbary w Krzyżanowie
2015 | Krzyżanowo
Niniejszym zaświadcza się, że Firma K-P-D Maciej Kowalski z Sopotu ulica Parkowa 39 wykonała w 2015 roku na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem św. Barbary w Krzyżanowie gmina Stare Pole powiat malborski roboty dekarskie na połaci o powierzchni 250m2. Firma jest godna polecenia szczególnie przy robotach w obiektach zabytkowych.

Pobierz załącznik Kościół Bożego Ciała w Gdańsku
grudzień 2014 | Gdańsk
Stwierdzam, że prace zostały wykonane zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz z należytą starannością jaka jest wymagana przy wykonywaniu robót o charakterze konserwatorskim w celu zachowania historycznej substancji obiektu. Pracownicy wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu, kulturą i terminowościa przy wykonywaniu prac.

Pobierz załącznik Kościół św. Rocha i św. Mikołaja w Bażynach
30 października 2013 | Bażyny
Prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z wymogami ustawy o konserwacji zabytków i sztuki budowlanej, na wysokim poziomie technicznym i estetycznym. Kościół Św. Mikołaja w Bażynach, wybudowany w XV/XVI wieku wpisany jest do warmińsko-mazurskiego rejestru zabytków pod numerem 648/67 z dnia 12.10.1967 r.

Pobierz załącznik Kościół św. Rocha i św. Mikołaja w Bażynach
10 października 2012 | Bażyny
Prace zostały wykonane na wysokim poziomie technicznym i estetycznym zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i wymogami przepisów dotyczących konserwacji zabytków. Protokół odbioru robót sporządzony przez Komisję z udziałem terenowego konserwatora zabytków podpisany został bez zastrzeżeń. Kościół świętych Rocha i Mikołaja w Bażynach jest wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko - mazurskiego pod numerem 648/67 z dnia 12.10.1967 r.

Pobierz załącznik Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie
15 listopada 2015 roku | Chwalęcin
Prace zostały wykonane terminowo i profesjonalnie, zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i przepisami dotyczącymi konserwacji zabytków, na wysokim poziomie estetycznym. Firma K-P-D Maciej Kowalski jest firmą dobrze zorganizowaną a pracownicy wykonują swoje zadania z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Protokół odbioru robót podpisano przy udziale przedstawiciela Wojewódzkiego konserwatora zabytków z Olsztyna. Kościół Odpustowy pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie został wybudowany w latach 1720-1728 w stylu barokowym z bardzo bogatą polichromią wnętrz, jest wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego pod numerem A-203 z 09.03.1957 r. oraz pod numerem 1158 z dnia 18.05.1968 r.

Pobierz załącznik Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie
10 października 2012 roku | Chwalęcin
Prace zostały wykonane na wysokim poziomie technicznym i estetycznym zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i wymogami przepisów dotyczących konserwacji zabytków. Protokół odbioru robót sporządzony przez Komisję z udziałem terenowego konserwatora zabytków podpisany został bez zastrzeżeń. Kościół Odpustowy p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie jest wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego pod numerem A-203 z 09.03.1957 r. oraz pod numerem 1158 z dnia 18.05.1968 r.

Pobierz załącznik Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu
8 października 2012 | Wrocław
Prace zostały wykonane na wysokim poziomie technicznym i estetycznym zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i wymogami przepisów dotyczących konserwacji zabytków. Kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku na Ostrowie Piaskowym we Wrocławiu jest wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia pod numerem 35 z dnia 26.10.1961 r.

Pobierz załącznik Kolegiata św. Krzyża we Wrocławiu
9 października 2012 | Wrocław
Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie, na wysokim poziomie technicznym i estetycznym zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i wymogami Komisji złożonej z przedstawicieli Urzędu Konserwatora Zabytków we Wrocławiu i Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Komisja przy odbiorze wysoko oceniła jakość wykonanych robót, odbiór podpisano bez zastrzeżeń. Kościół p.w. św. Krzyża jest wpisany do rejestru zabytków miasta Wrocławia pod numerem 44 z dnia 22.01.1962 r.

Pobierz załącznik Archikatedra – Matka Śląskich Kościołów św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
9 października 2012 | Wrocław
Prace zostały wykonane w wyznaczonym terminie, na wysokim poziomie technicznym i estetycznym zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i wymogami Komisji złożonej z przedstawicieli Urzędu Konserwatora Zabytków we Wrocławiu i Kurii Metropolitalnej Wro-cławskiej. Komisja przy odbiorze wysoko oceniła jakość wykonanych robót, odbiór podpisano bez zastrzeżeń. Archikatedra – Matka Śląskich Kościołów p.w. św. Jana Chrzciciela jest wpisana do rejestru zabytków miasta Wrocławia pod numerem 42 z dnia 26.10.1961 r.

Pobierz załącznik Bazylika Konkatedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdański
kwiecień - czerwiec 2009 | Gdańsk
Roboty były prowadzone terminowo zgodnie z projektem, wymogami sztuki budowlanej i przepisami dotyczącymi konserwacji zabytków, na wysokim poziomie estetycznym. Firma K-P-D jest firmą solidną, dobrze zorganizowaną. Pracownicy wykonywali prace z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Bazylika Konkatedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybudowana w latach 1343-1502 jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego pod numerem 7/N/59 dnia 11.11.1959.

Pobierz załącznik Kościół św. Ignacego Loyoli w Gdańsku
30 lipca 2008 | Gdańsk
Niniejszym zaświadczam, że firma K-P-D Macieja Kowalskiego pokrycia dachowe – dekarstwo mieszcząca się w Sopocie przy ul. Parkowej 39/1 wykonała na zlecenie tutejszej parafii w roku 2007 remont 234m2 pokrycia dachowego i zabytkowej drewnianej więźby nad prezbiterium kościoła św. Ignacego Loyoli z lat 1747-55. Prace zostały wykonane na wysokim poziomie technicznym i estetycznym zgodnie z wymogami komisji złożonej z przedstawicieli Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Firma wykonała prace w przewidzianym terminie i jest godna polecenia.

Pobierz załącznik Kolegiata św. Krzyża we Wrocławiu
30 czerwca 2008 | Wrocław
Niniejszym, jako Proboszcz Katedry Wrocławskiej, potwierdzam, że firma K-P-D Maciej Kowalski - pokrycia dachowe-dekarstwo, mieszcząca się w Sopocie przy ul. Parkowej 39/1 wykonała na zlecenie Parafii Katedralnej w roku 2007 kompleksowy remont dachu gotyckiej kolegiaty p.w. Św. Krzyża, która jest własnością Parafii Katedralnej.

Zapraszamy do kontaktu

Chętnie podejmujemy się realizacji trudnych projektów, które staną się kolejnym wyzwaniem dla nas i naszych ludzi. Jeśli masz ciekawy projekt nie wahaj się nam o nim opowiedzieć. Na pewno wspólnie znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

Napisz do nas